افتتاح مدرسه خیر ساز در شهر زنوز
افتتاح دومین خانه محروم توسط جهادگران بسیج دانشجویی مرند