برای برقراری ارتباط با مدیریت و تحریریه پایگاه خبری تحلیلی دیار آذربایجان می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

تلفن تماس مستقیم با قائم مقام مدیر مسئول : ۰۹۱۴۶۴۰۰۱۱۹

ایمیل: info@diyareazarbaijan.ir , news@diyareazarbaijan.ir

با استفاده از فرم ذیل همین صفحه نیز می توانید به شکل الکترونیکی پیام خود را برای مدیریت و تحریریه دیار آذربایجان ارسال کنید.

پایگاه خبری تحلیلی دیار آذربایجان آماده استفاده از نظرات، سوژه های پیشنهادی و انتقادات می باشد.

ارسال خبرپیشنهاد سوژهانتقادات و پیشنهاداتدرخواست همکاریتبلیغات

مدیر مسئولسردبیر ارشدتحریریه سایتمدیر استان هامدیر شهرستان هامسئول واحد فنیبازرگانی و تبلیغات

نام و نام خانوادگی * :

پست الکترونیک * :

عنوان درخواست :

شرح درخواست :