اجرای نمایش «و چند داستان دیگر....» در تئاتر شهر تبریز - دیار آذربایجان | پایگاه خبری مستقل | دیار آذربایجان | پایگاه خبری مستقل