«صبری» جایگزین «زاهدی» در بخشداری مرکزی شهرستان جلفا شد 11 خرداد 1401
قطار تغییرات شهرستان جلفا در ایستگاه بخشداری :

«صبری» جایگزین «زاهدی» در بخشداری مرکزی شهرستان جلفا شد

دیار آذربایجان :سعید صبری بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان جلفا منصوب شد