عایدی مرند از سفر استانی رئیس جمهور ! 22 خرداد 1402
یادداشت از محمد اکرامی /

عایدی مرند از سفر استانی رئیس جمهور !

دیار آذربایجان از آقای فرماندار و معاون محترم استاندار انتظار میرفت بیشتر از این برای شهر و کسب امتیازات و اعتبارات از وزرا و رئیس جمهور تلاش میکردند و جا دارد شفاف سازی شود که چه شد سفر رئیس جمهور به شهرمان لغو گردید!