بهره مندی اکثریت خانوارهای روستایی  شهرستان مرند از  نعمت گاز  طبیعی 25 اسفند 1400
رئیس اداره گاز شهرستان مرند :

بهره مندی اکثریت خانوارهای روستایی شهرستان مرند از نعمت گاز طبیعی

دیار آذربایجان : رئیس اداره گاز شهرستان مرند گفت : امسال با اتمام گازرسانی به 4 روستای شهرستان مرند، درصد بهره مندی خانوار روستایی به 99.8 درصد افزایش یافته و به اتمام گازرسانی خانگی نزدیک شده ایم.