نقش متولیان فرهنگی جامعه در امور شهری 30 مهر 1400
یادداشتی از مجید نجفی /

نقش متولیان فرهنگی جامعه در امور شهری

دیار آذربایجان : در جهان امروز عامل فرهنگ نقش تعیین کننده در سطح زندگی و علمی جامعه دارد و با توسعه و اشاعه فرهنگ می توان بسیاری از مشکلات را که مردم در نهادها و ادارجات مختلف مخصوصا شهرداری ها مواجه هستند ،برطرف نمود.