لزوم تشکیل هیات امناهای بازار و پاساژها در شهرستان مرند 17 آبان 1400
رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند

لزوم تشکیل هیات امناهای بازار و پاساژها در شهرستان مرند

دیار آذربایجان : رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند بر لزوم تشکیل هيات امناهای بازار و پاساژها در راستای حفظ امنیت پایدار ، آسایش شهروندان و کسبه تاکید کرد .