تفویض اختیارات تام به استانداران مرزی 30 مهر 1400
رئیس جمهور خبر داد :

تفویض اختیارات تام به استانداران مرزی

دیار آذربایجان : رئیس جمهور در دیدار نخبگان و منتخبان استان اردبیل گفت : استانداران نقاط مرزی اختیار تام دارند تا با کشورهای همجوار و همسایه ارتباط شایسته‌ای برقرار کرده و به نوعی به تسهیل فرآیند تجارت و اقتصاد مؤثر کمک کنند.